top of page

ขั้นตอนการตรวจ และ การอ่านผลตรวจ
ชุดตรวจโควิด 19 ด้วยน้ำลายแบบแอนติเจน

ขั้นตอนการตรวจ

web-08.png
web-06.png

การอ่านผลตรวจ

4-07.png
web-for FDA-02-25.png
web-01.png
bottom of page